LogoLogo

Deklaracja dostępności

6 lutego 2021

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Solarz.
 • E-mail: jsolarz@gok.przeworsk.pl
 • Telefon: 783472134

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOK Przeworsk
 • Adres: ul. Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: dyrektor@gok.przeworsk.pl
 • Telefon: 783472134

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku mieści się w budynku Urzędu Gminy Przeworsku na pierwszym piętrze. Osoba z niepełnosprawnością ruchową chcąc kontaktować się z pracownikiem Ośrodka, proszona jest o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 16 648 73 97 wew. 201 w celu zejścia pracownika na parter.

Blisko wejścia znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wytworzył Justyna Solarz
Data wytworzenia 6 lutego 2021
Opublikował w BIP Justyna Solarz
Data opublikowania 6 lutego 2021
Data ostatniej aktualizacji 7 lutego 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Justyna Solarz 2021-02-07 09:15:20 Zobacz
Justyna Solarz 2021-02-07 09:14:55 Zobacz
Justyna Solarz 2021-02-06 21:22:35 Zobacz
Wytworzył Justyna Solarz
Data wytworzenia 6 lutego 2021
Opublikował w BIP Justyna Solarz
Data opublikowania 6 lutego 2021
Data ostatniej aktualizacji 7 lutego 2021
Liczba wyświetleń